Credit Card

เกณฑ์เข้ารับสิทธิแคมเปญ

สมัครบัญชี

ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ยอดขายไม่เกิน

20,000 บาทต่อรายการ

ทุนจดทะเบียน

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

เป็นร้านค้าเก่าหรือใหม่ก็ได้ ที่ไม่เคยเปิดใช้บริการบัตรเครดิต/เดบิต กับผู้ให้บริการเจ้าใดมาก่อน

สมัครใช้บริการได้ง่ายๆลงทะเบียนและส่งเอกสารออนไลน์และรอการพิจารณา

สมัครเลยที่นี่


 

 เชื่อมต่อระบบ หรือใช้ แอปพลิเคชั่น Ksher Boss Pro (link collection)
ร้านค้า สามารถใช้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางไหนก็ได้ของ Ksher

1

2

3

พร้อมใช้งานรับชำระเงินได้ทันที!
ค้าขายได้ต่อเนื่องทุกวันตลอดเวลา

เงื่อนไขกิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดของรางวัล: เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 100,000 บาท

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
• โปรโมชั่นพิเศษนี้จัดขึ้นสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก (SME Merchants) ที่ไม่เคยใช้บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิตผ่าน. 

  ช่องทางออนไลน์จากผู้ให้บริการรายใดมาก่อน ซึ่งได้ทำการสมัครเป็นร้านค้าของ Ksher Payment Co.,Ltd และการสมัครดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้ว    ภายในระยะเวลากิจกรรม เท่านั้น
• ร้านค้าที่มีจำนวนรวมของรายการรับชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการจากลูกค้าด้วยบัตรเครดิต Visa สูงสุด 20 อันดับแรก ในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้รับ

  เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล หากร้านค้าได้ดำเนินการครบตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดข้างต้น
• รายการรับชำระเงินที่บริษัทจะนำมาพิจารณาร้านค้าที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ1เท่านั้น
• ในกรณีมีหลายร้านค้าที่มีจำนวนรวมของรายการรับชำระเงินสูงสุดเท่ากัน บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาร้านค้าที่มีมูลค่ายอดรวมที่รับชำระจากลูกค้าด้วยบัตร.      เครดิต Visa มากกว่า ให้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า

 

การประกาศผลรางวัล
บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับรางวัลในแต่ละช่วงระยะเวลากิจกรรม ภายใน 45 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมในแต่ละช่วง

ผ่านช่องทาง https://www.ksherapi.com/visa


• ทางวีซ่าและผู้แทนวีซ่าจะเป็นผู้ติดต่อ และจ่ายเงินรางวัลให้กับร้านค้าที่ได้รับคัดเลือกโดยตรง และจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีที่ร้านค้าที่ได้รับรางวัลผูกไว้กับระบบรับ.

  ชำระเงินของ Ksher ภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• 1. เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และหากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
• 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมนี้ หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน

     ผ่านทาง https://www.ksherapi.com/visa
• 3. ร้านค้าที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทใช้ชื่อของร้านค้าที่ได้รับรางวัล และยินยอมให้บริษัทนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

     และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ร้านค้าที่ได้รับรางวัล
• 4.บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลร้านค้าบางส่วนแก่วีซ่าและผู้แทนวีซ่า เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การให้รางวัล การตรวจสอบสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ เป็นต้น
• 5. ร้านค้าทุกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ Visa ที่เกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa
• 6. บริษัทถือว่าร้านค้าทุกร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้แล้วทุกประการ

ต้องการความช่วยเหลือด้าน IT

ติดตามเราได้ที่

@ksherservice

ที่อยู่บริษัท

บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัด
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ห้องเลขที่ 1705 ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

© 2020 by Ksher Payment Co., Ltd  

www.ksherapi.com | ประเทศไทย